Kars mahalli çevre kurulu kararı
Kars mahalli çevre kurulu kararı
04 Kasım 2011, Cuma
17:31:11
Çevre
yorum
17241 okunma
A A A A A A
Facebook da paylaş Google da paylaş Twitter da paylaş MySpace de paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

Mahalli Çevre Kurulu, Vali Yardımcısı Karahan Daştan, başkanlığında toplanarak aşağıdaki maddeleri karar altına aldı.

Madde 1: “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı ve 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de ve 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nün 28 Eylül 2010 tarih ve 16691 sayılı Genelgesi doğrultusunda İlimizde kış dönemlerinde ısınmada kullanılacak yakıtlar kalite standartları, özellikler ile satış usulleri hakkında aşağıdaki kararların alınmasına,
YAKIT ÖZELLİKLERİ:
“Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” “Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Nisan 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve 17 Mart 2005 tarihli ve 25758 sayılı ve 14 Mayıs 2007 tarihli ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de ve 27.01.2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Yönetmelik doğrultusunda Kars İli Merkezi ve İlçelerinde bulunan konutlarda, kamu kuruluşlarında ısınma amacıyla kullanılacak yerli ve ithal kömürlerle, kömür briketlerinin ve sıvı yakıtların özellikleri aşağıdaki gibi olmasına;
ISINMA AMAÇLI YERLİ KÖMÜRLERİN ÖZELLİKLERİ:
Yerli Kömür Özellikleri         Sınırlar            Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda) En çok %2     Kars Merkez, Sarıkamış, Kağızman, İlçeleri
Alt ısıl Değer (kuru bazda)    En az 4800 kcal/kg (-200 tolerans) 
Toplam nem (satışa sunulan) En çok %25  
Kül (kuru bazda)        En çok %25 
Boyut *           18-150 mm. (18mm. Altı ve 150mm. Üstü için en çok %10 tolerans)       
 *Mekanik Beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm. olabilir.
Yerli Kömür Özellikleri         Sınırlar            Kullanılacağı İller ve İlçeler
Toplam Kükürt (kuru bazda)**         En çok %2,3  Digor, Akyaka, Selim, Arpaçay, Susuz İlçeleri
Alt ısıl Değer (kuru )**          En az 4200 kcal/kg (-200 tolerans)  
Toplam nem (satışa sunulan) En çok %30 
Kül (kuru bazda)        En çok %30 
Boyut *(satışa sunulan)          18-150 mm. (18mm. altı ve 150mm. üstü en çok %10 tolerans)   
*Mekanik Beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm. olabilir.
 **Alt Isıl Değeri (orijinalde) en az 5000kcal/kg yanabilir kükürt (kuru bazda) oranı en çok yüzde bir buçuk (%1.5) ve diğer özellikleri bu Tablo’da belirtilen özellikleri sağlayan yerli kömürler mevcut soba ve kazanlarda yakıldığında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu, bu Tablo’da özellikleri belirlenen kömürün mevcut soba ve kazanlarda yakılmasında bacadan atılan kükürt dioksit konsantrasyonu eşdeğerini aşmadığı akredite olmuş veya Bakanlıkça uygun görülen laboratuarlar tarafından belgelenmesi halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesine göre sınır değerlerin aşılmadığı (II.Grup) il ve ilçelerde ısınma amacıyla kullanılabilir.”
Belde ve Köylerde Kullanılacak Yerli Kömürlerin Özellikleri
Yerli Kömürlerin Özellikleri Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) :En çok %2,5
Alt ısıl değer (kuru bazda)     :En az 3400 Kcal/kg.   (-200 tolerans)
Boyut * (Satışa sunulan )       :18-150 mm. (18 mm. altı ve 150 mm. Üstü için en çok %10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu 10-18 mm. Olabilir.
ISINMA AMAÇLI İTHAL KÖMÜRLERİN ÖZELLİKLERİ
Özellikler        Sınırlar
Toplam Kükürt (kuru bazda) : En çok %0,9 (% +0,1 tolerans)
Alt Isıl Değer (kuru bazda)    : En az 6400 Kcal/kg (- 200 tolerans)
Uçucu Madde (kuru bazda)   : % 12-31 (+2 tolerans)
Toplam Nem (orijinalde)        : En çok % 10 (+1 tolerans)
Kül (kuru bazda)        : En çok %16 (+2 tolerans)
Boyut*            : 18-150 mm ( en çok ±10 tolerans)
*Mekanik beslemeli yakma tesisleri için kömür boyutu en az 10–18 mm olabilir.”
BRİKET KÖMÜR ÖZELLİKLERİ
Yönetmelik briket kömür özellikleri Madde 24 “Bu Yönetmeliği 5 inci maddesinin (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen briket kömüründe TSE 12055’de belirtilen özellikler sağlanmalıdır. Briket kömürüne uygunluk ve satış izin belgesi briket kömürün üretildiği ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce verilir. Briket kömürün satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bilgi verilmesi kaydıyla tüm il, ilçe belde ve köy yerleşim alanlarında satılabilir ve kullanılabilir.
D. Prina Briket Özellikleri
Özellikleri       Sınırları
Alt Isıl Değer 3700 Kcal/kg. (min.)
Nem (Orijinalde)        %15 (max)
Yağ     %1,5 (max)
Sodyum (Na) 300 ppm (max)
Boyut 6 mm. (min)(6mm’den küçük ağırlıkça %5’i geçemez, ancak mekanik beslemeli yakma tesisleri için %50’ye kadar olabilir)
SIVI YAKIT ÖZELLİKLERİ
Fuel-oil, motorin, gaz yağı ve etanol sıvı yakıtlardır. Isınma amaçlı kullanılan ithal fuel-oilin kükürt içeriği maksimum %1,0 (+0,1 tolerans)' dir. Isınma amaçlı kullanılan yerli fuel-oilin kükürt içeriği ise 31/12/2012 tarihine kadar maksimum %1,5 (+0,1 tolerans) değerini geçemez.
Madde-2: Isınma amaçlı kullanılan ithal ve yerli katı yakıtlar (kömür, briket kömür, prina briketi vb.) için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, Dağıtıcı kayıt belgesi, uygunluk izin belgesi, satış izin belgesi, analiz, yükümlülükler, ihalelere katılım, denetim ve uygulanacak müeyyideler aşağıda belirtilen çerçevede yapılacaktır.
KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ:
1-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, satıcılara (bayi ve mahrukatçılar) ve ilde kendi adına satış yapmak isteyen ithalatçı ve üreticiye verilir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak isteyenler;
- Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı,
- Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
- İmza Sirküleri (noter onaylı veya asıl nüshanın getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Aslı Gibidir”   onayı ile kabul edilecektir.)
- Taahhütname ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi bir işyeri için geçerlidir. Aynı ithalatçı/üretici/satıcının birden fazla işyeri var ise her bir işyeri için katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarası aynı kalmak üzere ayrı bir katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ayrıca, katı yakıt satıcı kayıt belgesinin yanı sıra satıcılara EK-VI tablosu da verilir.
Ancak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanun’un 42 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluş ile kooperatif ve birliklere “Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi” düzenlenirken “İşyeri Açma Ruhsatı” ve “Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge) belgelerinin talep edilmeyecektir.
2- Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi, bir başka ilde ihaleye katılım hariç belgenin alındığı il sınırları içerisinde geçerlidir. Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan ithalatçı/üretici/dağıtıcı /satıcılar tüketiciye doğrudan satış yapamazlar.
3- İthalatçı/üretici/dağıtıcı , katı yakıtın satılacağı ilin çevre ve şehircilik il müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.
4-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’nin düzenlenmesine esas bilgi ve belgeler daha önceki dönemlerde katı yakıt satışı yapılan ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verilmiş ve geçerliliğini koruyor ise yeniden istenmez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce bu firmalara, tabi oldukları hususlar ve müeyyideleri içeren yazı ekinde EK-VI tablosu gönderilir. Mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir. Ancak, mevcut bilgi ve belgelerde değişiklik veya eksiklik olması durumunda eksikliklerin tamamlanarak Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne verildikten sonra katı yakıt satıcısı kayıt belgesi düzenlenir.
5-İthalatçı/üretici/satıcının Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine vermiş oldukları her türlü belgelerin fotokopilerinin kendileri (ithalatçı/üretici/satıcı) tarafından imzalanıp kaşelenmesi halinde (imza sirküleri hariç), noter onayı aranmaz.
6-İthalatçı/üretici/satıcı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’nin kayıp olması, adres ve firma isim değişiklikleri halinde bir ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne müracaat ederek aynı katı yakıt satıcısı kayıt belgesi numarasıyla yeni katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak zorundadır.
DAĞITICI KAYIT BELGESİ
1. Dağıtıcı Kayıt belgesi; ithalatçı veya üreticiden aldığı kömürü, ithalatçı veya üretici adına katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara satış yapan gerçek ve tüzel kişilere verilir. Dağıtıcı kayıt belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler;
-ithalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını açıkça tanımlayan sözleşme)
-oda sicil kaydı (mahrukatçılar odasına veya sanayi ve ticaret odasına veya ilgili esnaf odasına kayıtlı olduğuna dair belge, ve bu belge üzerinde kömür satışı/dağıtımı yapabileceğine yönelik bilgi bulunmalı)
-imza sirküleri (noter onaylı)
-taahhütname
ile işyeri açma ve çalıştırma ruhsatını aldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne müracaat ederler.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce dağıtıcı kayıt belgesi (EK-III) düzenlenir. Dağıtıcılara dağıtıcı kayıt belgesinin yanı sıra EK-VIII tablosu verilir.
2. Dağıtıcılar, dağıtıcısı olmadıkları ithalatçı/üreticinin yakıtını hiç kimseye veremezler, satamazlar ve satış izni belgesi alamazlar.
3. Dağıtıcılar, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almak şartıyla perakende kömür satışı yapabilirler.
UYGUNLUK İZİN BELGESİ:
1. Uygunluk izin belgesi; IKHKK Yönetmeliği kapsamında yerli kömürler, toz kömürden elde edilen briket kömürü, prina ve prina dışındaki diğer biyokütlelerden elde edilen briketler için düzenlenir.
Katı yakıt üreticisi, ocaktan üretilerek satışa sunulacak hale getirilmiş ve miktarı belirlenmiş yakıt için, yakıtın çıkarıldığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce TS 5125 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numune alınarak/aldırılarak, IKHKK Yönetmeliği’nin 26 ncı maddesi kapsamında belirtilen laboratuarlarda analiz yaptırılır. Analiz sonuçları IKHKK Yönetmeliğinde belirtilen sınırları sağlaması halinde, gerekli görüldüğünde Bakanlık görüşü alınarak, EK–IV’te örneği verilen uygunluk izin belgesi üreticiye verilir.
2. Uygunluk izin belgesine esas miktar belirlenirken, izne esas olacak yakıta ait yıllık üretim miktarı, yakıt iyileştirme kapasitesi, satışa sunulan yakıtın özelliklerinin değişmeyeceğinin üretici tarafından taahhüt edilmesi dikkate alınarak, yıllık üretim miktarı için uygunluk izin belgesi düzenlenebilir.
SATIŞ İZİN BELGESİ:
1. İthalatçı/üretici;
-Katı yakıta ait uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi tasdik edilmiş)
-Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almış satıcıların ve dağıtıcıların (sözleşme yaptıkları ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip olanlar) listesinin (katı yakıt satıcısı ile dağıtıcıların kayıt belge nosu, satıcı adı, dağıtıcı adı ve adresi) yer aldığı bir dilekçe ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurur.
Söz konusu başvuru, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce inceledikten sonra, uygun bulunması halinde, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce örneği EK-V’te verilen “satış izin belgesi” ithalatçı/üreticiye verilir. Üretici/ithalatçıya, satış izin belgesinin yanı sıra satış takip formu EK-VII verilir.
2. İthalatçı / üretici satış izin belgesinin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesine sahip satıcılara ve dağıtıcı kayıt belgesine sahip dağıtıcılara vermek zorundadır. Satıcılar ve dağıtıcılar ise denetimler esnasında söz konusu satış izin belgesini yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
ANALİZ:
Her türlü katı yakıttan numune alımı Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 Sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında yapılmalıdır. Katı yakıtın bulunduğu mekândan (depodan, işyerinden, araçtan vb.) TS 5125, TS 4744 ve TS 2390 sayılı standartların belirlediği şekilde numunelerin alınması ve IKHKK Yönetmeliğinin 26 ncı maddesine göre analizlerin akredite olmuş ve Bakanlığımız tarafından yetki verilmiş olan laboratuarlarda yaptırılması gerekmektedir. 13/10/2010 tarih ve 2 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararları E maddesinde belirtilen “Kömür satış yerleri, konutlar ve kamu kurumları kullandıkları kömürlerden alınacak olan numunelerin analizlerinin Kars Çimento Fabrikası Laboratuarında yapılmasına, Konutlarda ve kamu kurumlarında ısınma amacıyla kullandıkları sıvı yakıtların analizlerinin Kars Şeker Fabrikası laboratuarında yapılmasına” ibareleri iptal edilmiştir. Uygunluk izin belgesi alınması sırasında numunenin analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, üretici tarafından ödenir. Denetim sırasında ise analiz ve gönderme (kargo, posta vb.) ücreti, ithalatçı/üretici/satıcı/kullanıcı (kurum, kuruluş ve konutlar) tarafından ödenir.
SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI KÖMÜRLERİ:
Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla yapılan kömür dağıtımında, 29/01/2010 tarihli ve 27477 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde, hava kirliliği ile mücadelede başarı ve uygulamada birlikteliğin sağlanması maksadıyla, EK-I listesinde belirtilen gruplar dikkate alınarak Mahalli Çevre Kurulunca belirlenecek özellikteki kömürlerin dağıtılması ve IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen hususlara uyulması gerekmektedir.
Dağıtımı yapılan kömürlerin kalitesiyle ilgili ortaya çıkabilen yanlış değerlendirmelerin önlenmesi açısından, gerekli görülmesi halinde söz konusu kömürlerden de numune alınarak analiz yaptırılmalıdır. Dağıtımı yapılan kömürden alınacak numunenin analiz sonuçlarının, dağıtımı yapılan yerle ilgili belirlenen özellikleri sağlamaması durumunda söz konusu kömür, özellikleri sağlayan kömürle değiştirilmek üzere toplattırılır ve kömürün dağıtımı durdurulur. Söz konusu durum; Sosyal Yardımlaşma Vakfı yetkililerine, TKİ Genel Müdürlüğüne ve kömür üreticisine bildirilir.
İHALELERE KATILIM:
İhalenin yapılacağı ilde katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan ithalatçı/üretici/satıcı, katı yakıt ihalesine katılmak istedikleri zaman, ithalatçılar için ithalatçı kayıt belgesi (ithalatçı tarafından fotokopisi onaylı), üreticiler için uygunluk izin belgesi (üretici tarafından fotokopisi onaylı), dağıtıcılar herhangi bir ilde alınmış dağıtıcı kayıt belgesi ve satıcılar için ise herhangi bir ilde alınmış katı yakıt satıcısı kayıt belgesi (satıcı tarafından fotokopisi onaylı) ile ihalelere katılabilirler.
İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı olması halinde ihaleyi kazandığı ilden almış olduğu satış izin belgesini, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.), satıcı ise ithalatçı veya üreticinin almış olduğu satış izin belgesiyle birlikte katı yakıta ilişkin (satış izin belgesi, uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi, miktar vb.) bilgi ve belgeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
İhaleyi kazanan ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, katı yakıta ilişkin bilgi ve belgeleri (uygunluk belgesi/uygunluk izin belgesi, miktar vb.) ihalenin yapıldığı ilin ve ihaleye katılıma esas belgenin alındığı ilin çevre ve şehircilik müdürlüğüne vermek zorundadırlar.
DENETİM:
1-Bakanlığımızın 29.06.2006 tarih ve B.18.0.ÇYG.0.02.00.02/7530 sayılı Yetki Devri Genelgesi (2006/19) kapsamında; yetki devri yapılmış Büyükşehir, merkez ilçe, il ve ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde satışa sunulan katı yakıtların denetimini yapmak ve idari yaptırım kararı verebilme yetkisine sahiptir. Bu kapsamda yetki devri yapılmış olan belediyeler ile il çevre orman müdürlükleri arasında gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Ancak, yetki devri yapılmış olan belediyeler satış izin belgesi düzenleyemezler ve denetim sırasında ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcıdan bu genelgede belirtilen bilgi ve belgeler dışında her hangi bir bilgi ve belge isteyemezler.
2-Belediyeler tarafından satışa sunulan katı yakıtların denetimi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılır ve gerekli idari yaptırım kararı uygulanır.
3-İdari yaptırım kararlarının uygulanması esnasında, Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelikte belirtilen tutanaklar kullanılır.
4-Tutanaklarda, denetime konu katı yakıtın miktarı, ilgili belgelerinin (katı yakıt satıcısı kayıt belgesi/dağıtıcı kayıt belgesi/ uygunluk belgesi /uygunluk izin belgesi/satış izin belgesi) tarih ve sayılarına mutlaka yer verilmesi gerekmektedir.
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER:
1-İthalatçı/üretici, satış izin belgesi’nin birer kopyasını (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) katı yakıt satıcısı kayıt belgesi’ne sahip satıcılara vermek zorundadır.
2-İthalatçı/üretici, katı yakıtın satılacağı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almayan satıcılara katı yakıt veremez.
3-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı, satışa sunulan katı yakıtı başka katı yakıtlarla karıştıramaz.
4-İthalatçı/üreticiler; dağıtıcı ve satıcılardan; yakıtın niteliklerinin korunması, IKHKK Yönetmeliğinde ve genelgelerde yazılı hususlara uyulması, IKHKK Yönetmeliğinde belirlenen özelliklere sahip olmayan katı yakıtın satışı ve kullanımının durdurulması ve tüketicinin uğrayacağı zararların karşılanması gibi hususları içeren taahhütname alabilir veya satıcılarla sözleşme yapabilirler.
5-İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılar, katı yakıtların taşınması sırasında, katı yakıta ait satış izin belgesi (ithalatçı/üretici tarafından fotokopisi onaylı) ile sevk irsaliyesini araçta bulundurmak ve denetimler esnasında yetkililere ibraz etmek zorundadırlar.
6-İthalatçı/üretici, EK-VII’de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,
- dağıtıcı EK-VIII’de yer alan bilgileri 3 aylık dönemler (ocak-mart, nisan-haziran, temmuz-eylül ve ekim-aralık) halinde,
- satıcılar ise EK-VI’da yer alan bilgileri 6 aylık dönemler (ekim-mart ve nisan-eylül) halinde söz konusu dönemin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar.
7-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin, envanter oluşturulması amacıyla ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcı tarafından bildirilen (EK-VI, EK- VII, EK-VIII) katı yakıt (kömürler, briket kömürleri, biyokütle vb.) ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığı ile dağıtılan yakıt bilgilerini, Bakanlığımız web sitesinde yer alan ‘Kömür Bilgileri Excell Tablosu’na işlenmek suretiyle Mayıs ayının sonuna kadar isinmasubesi@gmail.com elektronik posta adresine ve resmi yazı ile Bakanlığımıza bildirmeleri ve bilgileri İl Müdürlüğü veri tabanında muhafaza etmeleri gerekmektedir.
8- Üretici firmaya verilen Uygunluk İzin Belgesi/Satış İzin Belgesinin, Dağıtıcı/satıcının kayıt belgesinin kaybolması ya da belgenin düzenlenmesine esas bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda, belge sahibi 1 ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Ancak, belge üzerinde belirtilen bilgide değişiklik varsa, Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünce aynı belge numarasıyla yeni belge düzenlenir.
UYGULANACAK MÜEYYİDELER:
ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılara; ilgili tablolar ile bildireceği satış bilgilerini, söz konusu dönemlerin bitiminden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine göndermemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12 nci ve 20 nci (g) maddeleri uygulanır. ithalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılarda stok tespiti yapılarak, istenilen bilgiler gönderilinceye kadar faaliyetleri durdurulur. Bilgilerin Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerine ulaştırılmasından sonra faaliyete izin verilir. Yaptırımlar, firmanın kayıtlı bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü tarafından uygulanır. Söz konusu fiilin 3 (üç) yıl içerisinde tekrarı halinde Çevre Kanunun 23 üncü maddesine göre işlem yapılır.
Yukarıda “Genel Yükümlülükler” bölümünün 6 ıncı maddesinde belirtilen hususları süresi içinde yerine getirmeyen firmalara 2872 sayılı Çevre Kanunu‟nun 12 nci, 20 nci (g) maddeleri uygulanır.
İthalatçı/üretici/dağıtıcı/satıcılardan yanlış ve/veya yanıltıcı belge düzenleyenler için Çevre Kanununun 26’ncı maddesine göre Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu cezanın onaylanması durumunda, firmanın kayıt/izin belgesi iptal edilir ve 1 (bir) yıl süre ile yeni kayıt/izin belgesi düzenlenmez. Stoktaki kömüre mahkeme kararına göre işlem yapılır.
Katı yakıt satıcısının, belgenin alındığı il sınırları dışında satış yaptığının tespit edilmesi halinde (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) söz konusu satıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üretici/dağıtıcıya gerekli talimat verilir, katı yakıt satıcısı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve satıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici/dağıtıcıya iade edilmesi sağlanır.
Dağıtıcının;
-katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya,
-katı yakıt satıcısı kayıt belgesini almadan (usulüne uygun olarak yapılan ihaleli satış hariç) tüketiciye satış yapması durumunda, söz konusu dağıtıcıya yeni kömür sevkiyatı yapılmaması hususunda ithalatçı/üreticiye gerekli talimat verilir, dağıtıcı kayıt belgesi 1 (bir) yıl süre ile iptal edilir ve dağıtıcının elinde bulunan kömürler Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üreticiye iade edilmesi sağlanır.
İthalatçı/üretici tarafından katı yakıt satıcısı kayıt belgesi almamış olan satıcıya satış yapılması durumunda, yakıt ithalatçı/üretici tarafından geri alınır. Konu Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğü tarafından Bakanlığa bildirilir. Bu durumun 1 (bir) yıl içerisinde ikinci kez tekrarlanması halinde 1 (bir) yıl süre ile ülke genelinde satış izin belgesi düzenlenmez.
Katı yakıt numunelerinin analiz sonuçlarının herhangi bir parametrede, Bakanlığımızca belirtilen limit değerleri sağlamaması (olumsuz olması) halinde, numunenin alındığı yerde katı yakıtın satışı/dağıtımı durdurulmalı, miktarı tespit edilmelidir. Bakanlığımızın 24/03/2010 tarihli ve B.18.0.ÇYG.0.05.03/4857 sayılı Katı Yakıt Numune Alma ve Analiz Genelgesi kapsamında;
- birinci şahit numunenin olumlu çıkması halinde ikinci şahit numuneye ait analiz raporu diğer raporlarla karşılaştırılmalı ve çoğunluğu sağlayan sonuca göre değerlendirme yapılmalıdır. (Örneğin: 2 olumsuz, 1 olumlu sonuç olumsuz olarak; 2 olumlu,1 olumsuz sonuç olumlu olarak kabul edilmelidir.)
- Çoğunluğu sağlayan sonucun olumlu olması durumunda katı yakıtın satışına/dağıtımına devam edilir.
- Katı yakıtın olumsuz olarak değerlendirilmesi halinde yakıtın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün bilgisi dahilinde ithalatçı/üretici tarafından geri alınarak, kullanılması uygun görülen yerleşim yerinde veya Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol (SKHKK) Yönetmeliği kapsamında belirtilen baca gazı emisyon sınır değerlerinin sağlanabildiği tesislerde kullanılması temin edilir, ithalatçı/üretici/dağıtıcının kayıtlı olduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ve diğer iller ile Bakanlığımıza bilgi verilir. Söz konusu katı yakıtla ilgili satış izni belgesi alınmış olan diğer illerde, bu belgeye konu olan yakıttan numune alınarak analiz sonucuna göre uygulama yapılır.
Olumsuzluğun tespit edildiği analiz sonuçları dikkate alınarak, söz konusu yakıtın o ildeki diğer satış yerlerinden ayrı ayrı numune alınarak yapılacak analiz sonucuna göre uygulama yapılması gerekmektedir. 1 (bir) yıl içerisinde aynı ilde yapılacak denetimlerde ikinci defa olumsuzluk tespit edilmesi durumunda, söz konusu ithalatçı/üreticinin o ilde satış izin belgesi iptal edilir, Bakanlığa bilgi verilir ve söz konusu ithalatçı/üreticiye o ilde 1 (bir) yıl satış izin belgesi verilmez.
Satış izin belgesi iptal edilen yakıta ait bir başka ilde de satış izin belgesi alınmış ise, diğer illerde de gerekli analizler yaptırılır ve yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde uygulama yapılır.
Mahkemelerde açılacak tespit davaları veya Bakanlık/Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gerekli görmesi dışında, yerli/ithal yakıta ilişkin olarak yeni numune alınmayacaktır.
İlimiz, Merkez ve Sarıkamış İlçelerinde sınırları içerisinde doğalgaz hattının altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Doğalgaz hattının geçtiği yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının ısınma amaçlı olarak doğalgaz sistemine geçilmesi, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 20.maddesi “Hava kirliliğinin yaşandığı yerleşim yerlerindeki konutlar, işyerleri ve sanayide güneş, jeotermal, ısı pompaları ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile doğalgazın ısınma amaçlı kullanımı teşvik edilir.”hükmü gereğince İlimiz 1. grup İller arasında olduğundan konutlar ve işyerlerinin doğalgaza geçilmesi gerekmektedir.
YAKMA SİSTEMLERİ
Kış gelmeden önce ısınmada kullanacak yakıtların yanma veriminin artırılmasını, buna paralel olarak yakıt tüketimi ve bacadan atılan kirletici emisyonlarının azaltılmasını sağlamak için;
- soba ve kalorifer kazanları ile bacaların periyodik temizlenmesi,
- kalorifer tesisatlarının izole edilerek ısı kayıplarının önlenmesi,
- tüm ısıtma tesisatının bakımı ve temizliğinin yapılması,
- kazan dairelerinin yeterince havalandırılarak işletme talimatlarına uyulması,
- soba ve kalorifer kazanlarında kabul edilen standartlara uygunluğun aranması,
- kalorifer kazanlarının tekniğine uygun yakılarak kazan bakımı işlerinde çalışacaklar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Belediyeler ve Gönüllü Kuruluşların işbirliği ile “Yetkili Kalorifer Ateşçisi Kursları” düzenlenmesi ve halkın bilgilendirilmesinin sağlanması önem arz etmektedir.
MOTORLU TAŞITLAR:
Motorlu taşıtlarla ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği ile 07 Aralık 2010 tarih ve 2010/20 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
Motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğinin azaltılması için;
-toplu taşıma sistemlerinin yaygınlaştırılması,
-kaliteli akaryakıt kullanımının sağlanması,
-trafikte yoğun olarak kullanılan toplu taşıma araçları da (belediye ve özel halk otobüsleri, minibüs v.b.) dahil olmak üzere tüm araçların gerekli bakım ve egzoz emisyonu ölçümlerinin zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda, öncelikli olarak taraflara gerekli bilgilendirmenin yapılması, belediyeler ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı odalarla işbirliği yapılmasına paralel olarak egzoz gazı emisyon ölçüm denetimlerinin düzenli ve sık aralıklarla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunların yanı sıra, emisyon miktarları daha düşük olan toplu taşıma araçları ve alternatiflerinin (raylı sistemler vs) kullanımına ve yeşil dalga trafik düzenlemelerine yönelik eylem planlarının hazırlanması için gerekli çalışmalara öncelik verilmelidir.
SANAYİ TESİSLERİ:
Endüstriyel Tesislerle ilgili hususlarda Bakanlığımızca yayınlanan 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 16 Ekim 2009 Tarih ve 17074 sayılı 2009/19 Genelgesinde belirtilen hususlara uyulması gerekmektedir.
HALKIN BİLGİLENDİRİLMESİ:
1-Hava kirliğinin yoğun olduğu günlerde alınması gereken önlemler konusunda hassasiyet gösterilmesi için halkın bilgilendirilmesi,
2-Halkın duyarlılığının arttırılması için hava kirliliği ölçüm sonuçlarının günlük olarak halka duyurulması,
3-Hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde öğrencilerin açık alanda tören yapmalarının önlenmesi,
4-Hava kirliliği ile ilgili eğitici programların düzenlenmesi,
5-Tüketicilerin IKHKK Yönetmeliği’nde ve bu genelgede belirtilen özelliklerdeki yakıtları kullanması,
6-Başta resmi bina ve okullar olmak üzere yeni bina yapımında ısı yalıtım projelerinin uygulanması,
7-İl Merkezinde ısınma amaçlı ile tezek yakılması yasaklanmasına
8-Kış gelmeden önce binalarda ısı kaçağının önlenmesi, pencerelerin çift camlı olması ve binalarda özellikle dıştan yalıtım yapılması hususlarının yakıt tasarrufuna katkıları konularında halkın bilgilendirilmesi,
9-Okullarda ve resmi binalarda değiştirilmesi gereken pencerelerin ısı camlı pencerelerle değiştirilmesi ve kaloriferli okullarda radyatörlerde termostatlı vana kullanılması,
10-Okullarda ve resmi binalarda giriş kapısının kendiliğinden kapanabilir ve hava sızdırmaz yapılması, önem arz etmektedir.

 

 

 

 

Etkiletler : ,