KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
30 Nisan 2015, Perşembe
17:13:24
İhale İlanları
yorum
2830 okunma
A A A A A A
Facebook da paylaş Google da paylaş Twitter da paylaş MySpace de paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ -KARS DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İl Müdürlüğümüze bağlı Merkez Gıyaseddin YILMAZ Sporcu Eğitim merkezi ile Sarıkamış Osman YÜCE Kayakevi kaloriferlerinde kullanılmak üzere kalorifer yakıtı kal yak Fuel oil 4 numara yakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2015/52667
1-İdarenin
a) Adresi : Ordu Caddesi KARS MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası : 4742126813 - 4742233270
c) Elektronik Posta Adresi : 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 80.000Kg Kalorifer yakıtı Kal yak Fuel oil 4 numara yakıt
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Kars Merkez Gıyaseddin YILMAZ Sporcu Eğitim merkezi ile Sarıkamış Osman YÜCE Kayakevi tesisi
c) Teslim tarihi : Kalorifer Yakıtı Kal-Yak Fuel oil 4 numara Merkez Gıyaseddin YILMAZ Sporcu Eğitim Merkezi ile Sarıkamış Osman YÜCE Kayakevine sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden 48 (kırksekiz) saat içerisinde peyder pey alınacaktır. Sözleşme bitiş tarihi 31.12.2015'dir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kars Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Hizmet Binası
b) Tarihi ve saati : 18.05.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan alınan Akaryakıt Dağıtım yapma ve Pazarlama Lisans Belgesi,
2) İstekli bir akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kurulunun bayisi ise;
a) Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitimi tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini;
b) Kalorifer yakıtı için istasyonlu veya istasyonsuz bayilik lisans belgesinin aslı veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklinin İmalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır;
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu;
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi;
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi;
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler;
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Etkiletler : ,