TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
06 Mayıs 2015, Carşamba
22:43:52
İhale İlanları
yorum
2702 okunma
A A A A A A
Facebook da paylaş Google da paylaş Twitter da paylaş MySpace de paylaş Digg de paylaş Del.icio.us da paylaş

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KARS KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
KARS DEVLET HASTANESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 91 KALEM MİKROBİYOLOJİ PATOLOJİ TIBBİ SARF ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2015/52225
1-İdarenin
a) Adresi :Yenişehir Mah.A.G.O. Bulvarı Eğitim Tipi Sağlık Ocağı 36100 KARS MERKEZ/KARS
b) Telefon ve faks numarası :4742136255 - 4742136167
c) Elektronik Posta Adresi :khb36.malihizmetler@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :91 KALEM MİKROBİYOLOJİ VE PATOLOJİ MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  :KAMU HASTANELER BİRLİĞİ SATINALMA BİRİMİ
c) Teslim tarihi:SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP HEMEN İŞE BAŞLANACAK OLUP İDARENİN SİPARİŞİNE MÜTEAKİP 30.06.2016 TARİHİNE KADAR PEYDER-PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR.İDARENİN SİPARİŞİNE MÜTEAKİP SİPARİŞTE BELİRTİLEN KALEMLER VE MİKTARLAR EN GEÇ 5 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:KARS İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İHALE ODASI
b) Tarihi ve saati:03.06.2015 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
İHALEDE TEKLİF EDİLEN TIBBİ SARF MALZEMELERİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE VEYA LİSTE HALİNDE İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.İSTEKLİLERİN VE/VEYA TEKLİF EDİLEN MALIN, İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASINA KAYITLI OLDUKLARINI TEVSİK EDİCİ BELGELER İHALE DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İHALEYE İŞTİRAK EDEN FİRMALAR TEKLİF ETTİKLERİ SARF MALZEMELERİNDEN HER BİRİ İÇİN BİRER ADET NUMUNE İHALE DOSYASIYLA BİRLİKTE İHALE KOMİSYONUNA SUNULACAKTIR. NUMUNESİ OLMAYAN MALZEMELERE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR. AYNI ÖZELLİKLERE SAHİP ÜRÜNLER İÇİN 1 ADET NUMUNE VERİLEBİLİR. VERİLEN NUMUNELER İHALE KOMİSYONUMUZCA DENENDİKTEN SONRA KARAR VERİLECEKTİR. DENENEN NUMUNELER İÇİN İSTEKLİLER HİÇBİR HAK TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
KAMU VE/VEYA ÖZEL SEKTÖRDE YAPILAN TIBBİ SARF MALZEME  VE/VEYA MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEME VE/VEYA PATOLOJİ SARF MALZEME  İŞİ BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KARS İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATINALMA BİRİMİ adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C HALK BANKASI KARS ŞUBESİ TR 50 0001 2009 4800 0005 0000 67 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARS İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdü
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 

Etkiletler : ,